Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Проекти

Проект
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проектът се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.
Основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност
на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
създаване на условия за усъвршенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са: ученици, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители.
Основни дейности по проекта:
Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда;
Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 
2023/2024 г.
През учебната 2023-2024г. ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.

Нашето училище се включи в Дейност 2 -  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Всички първокласници бяха запознати с образователни платформи и техните функционалности.. В тази дейност обучението е насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Обучението ще помогне на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационните технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и ще им помогне да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание. Обучението се проведе с две групи ученици от първи клас.

Беше сформирана група по Дейност 4 - Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда. Включените в дейността родители получиха информация как да използват електронните платформи, как да търсят електронно съдържание, за да бъдат полезни на децата си в случай на дистанционно обучение.
2022/2023 учебна година
   През учебната 2022/2023 г. ОбУ "Св. св. Кирили Методий" град Димитровград се включи в  проект  "Равен достъп до образование в условия на кризи", Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; . Обучени бяха всички първокласници в сформираните две групи по проекта.
2021/2022 учебна година
Проект "Равен достъп в условия на кризи" е проект който осигурява обучения на ученици и учители за работа в ОРЕС, както и осигуряване на дигитални /устройства за работа в условия на кризисни ситуации. През учебната година ОбУ "Св. св. Кирил и Методий" град Димитровград се включи в:
- Дейност 2, по която бяха обучени общо 30 ученици в сформираните шест групи.
- Дейност 4, по която бяха обучени 10 родители в сформираните две групи.
По проекта през 2021 г. са получени 14 броя лаптопи за ученици, 7 лаптопа за учители и един универсален шкаф за зареждане на техниката.